For Women

Bikini Brazilian                          Duration  30 mins            $ 55

Bikini Full                                   Duration  30 mins            $ 40

Bikini Line                                  Duration  30 mins            $ 30

Under Arms                               Duration 15 mins             $ 20

Full Arms                                   Duration  30 mins            $ 40

Half Arms                                   Duration  20 mins           $ 30

Full Legs                                     Duration  30 mins           $ 65

Half Legs                                    Duration  30 mins            $ 45

Full Back                                     Duration  30 mins           $ 55

Half (Upper or Lower) Back       Duration  20 mins           $ 40

Full Front                                    Duration  30 mins            $ 55

Half (Upper or Lower) Front      Duration  30 mins           $ 40

For Men

Bikini Brazilian                            Duration  30 mins            $ 65

Full Arms                                     Duration  30 mins            $ 45

Half Arms                                    Duration  30 mins            $ 35

Full Front                                     Duration  30 mins            $ 65

Half Front                                    Duration  30 mins            $ 45

Full Back                                     Duration  30 mins             $ 65

Half Back                                     Duration  30 mins            $ 45

Shoulders                                    Duration  15 mins            $ 30

For Women & Men

Full Face                                       Duration  30 mins            $ 40

Eyebrows                                     Duration  15 mins            $ 20

Nose                                             Duration  10 mins            $ 12

Lip (Upper & lower)                    Duration  10 mins            $ 20

Chin                                              Duration  10 mins            $ 20

Jawline                                         Duration  15 mins            $ 20

Ears                                              Duration   10 mins           $ 12

Underarms                                   Duration  10 mins            $ 20